For udlejningen gælder følgende vilkår:
1. Lejen er den opgivne lejepris, frit fra LH udlejning, Hørsholmvej 13, 3050 Humlebæk.
2. Lejeperioden gælder fra og med det tidspunkt, produktet er afhentet, eller bestilt til afhentning. Til og med det tidspunkt produktet returneres til LH udlejning Hørsholmvej 13, 3050 Humlebæk.
Materiellet udlejes på dagsleje. Uanset hvilket tidspunkt afhentningen er foretaget, skal returneringen være foretaget inden kl.18:00, herefter påregnes en ny dags leje.
3. Fragt og transport sker altid for lejers regning og risiko. De lejede enheder må ikke transporteres over landegrænsen, LH udlejning leverer gerne efter regning.
4. Ved brand, tyveri og skade på de lejede produkter vil ansvaret ligge hos lejer - både når det gælder lejeren selv eller tredje mand. Lejeren må ikke overlade brugen af de lejede produkter til andre.
5. For skader som i lejeperioden forvoldes på tredje mands person eller ejendom, og som kan henføres til brugen eller betjeningen af det lejede produkt, bærer lejeren alene ansvaret.
6. Enhver følge af skader, uheld og tekniske fejl, som fører til forsinkelse af arbejdet, driftsstop, driftstab, dagbøder eller andre kontraktmæssige sanktioner er udlejeren uvedkommende.
Enhver form for reklamation skal straks rapporteres til LH Udlejning. Reklamation ved returneringen af materiellet vil ikke blive godtaget.
Ved returneringen påhviler det lejer at meddele, hvis der er opstået defekter ved materiellet, væsentlige som uvæsentlige.
7. Smøre- og driftsmidler samt øvrige materialer er IKKE inkluderet i prisen, disse vil blive faktureret separat.
8. De udlejede produkter skal være rengjorte ved returneringen. I modsat fald faktureres rengøringsomkostninger i.h.t. forbrugt arbejdstid.
9. Omkostninger til slibning af skær er IKKE inkluderet i prisen, kontrol af skær ved lejemålets begyndelse påhviler lejer.
10 Personer under 18 år må IKKE benytte de lejede maskiner.